სასტუმროს ადმინისტრირება და მართვა

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

  • სასტუმროს მართვის ორგანიზება სტრუქტურა და ფუნქციონირება;
  • ფასწარმოქმნა სასტუმრო ინდუსტრიაში;
  • მარკეტინგის, რეკლამირების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი პრინციპებისა და სტუმართმასპინძლობის ეტიკეტის ცოდნა;
  • კრიზისებისა და მარცხის სტატისტიკა, უკმაყოფილო მომხმარებელთან კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატივები;
  • სტუმრის მიღება განთავსების ორგანიზება, ფრონტოფისი და ფრონტ დესკი, სასტუმროს დაჯავშნის სამსახურის ორგანიზება და მისი ფუნქციონირების პრიციპები;
  • მომხმარებელთა ფსიქოტიპის შესწავლის,მათთვის კომფორტული სიტუაციის შექმნის შედეგად მიღებული გრძელვადიანი ურთიერთობის გარანტიის ანალიზი;
  • სასტუმროში გამართულ ღონისძიებათა ორგანიზების სპეციფიკის შესწავლა;
  • სასტუმროში არსებული სამსახურების კონტროლის მექანიზმის შესწავლა და ანალიზი;
  • კადრების დაქირავებისა და ადამიანური რესურსების მართვის საფუძვლებში გარკვევა;
  • ტურიზმის სფეროს არსი, მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკაში.

კურსის ხანგრძლივობაა _ 1 თვე (10 მეცადინეობა) . 

გაიცემა სერტიფიკატი.