სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის

გავრცელების არეალი: დასავლეთ საქართველო

დონორი: ევროკავშირი

სამიზნე ჯგუფი: საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საინიციატივო ჯგუფები.

პროექტის მიზანი: სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობით უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა და გამრავალფეროვნება, რათა მათ უკეთ შეძლონ სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნების მიღწევა და მოწყვლადი ჯგუფების ეკონომიკური გაძლიერება.

ბიუჯეტი: 165 524  €